ClanMaker


Háásh dóone'é nílį́?

What are your clans?


nishłį́ (maternal clan)
báshíshchíín (paternal clan)
dashicheii (maternal grandfather's clan)
dashinalí (paternal grandfather's clan)